Standard Dan Arts
Seidokan Aikido

Katatedori
Irimi Otoshi
Irimi Tenchi-nage
Irimi-Tenkan Kokyu-nage
Irimi-Tenkan Kotegaeshi
Irimi-Tenkan Sankyo

Katate Kosadori Ushiro-mawari
Sankyo
Ikkyo
Tenchi-nage (2 wrists held)
Kotegaeshi (2 wrists held)
Hanekaeshi (2 wrists held)

Katate Ryotemochi
Sasiokomi Kotegaeshi
Choyaku Kokyu-nage
Choyaku Kotegaeshi
Choyaku Sankyo
Irimi-nage
Tenkan Nikyo
Tenkan Kirikaeshi Nikyo

Ryotedori
Tenkan Tenchi-nage
Enkei-nage
Nikyo
Kotegaeshi
Sankyo
Choyaku Kokyu-nage
Choyaku Kotegaeshi
Choyaku Sankyo
Zenpo-nage

Shomenuchi
Kirikaeshi
Shiho-nage
Hiji-otoshi
Nikyo
Ushiro-kata hikiotoshi

Ushirodori (bear hug at elbows)
Koshihineri
Koho-nage

Yokomenuchi
Choyaku Kotegaeshi
Choyaku Sankyo
Irimi Sudori (1,2, and 3)
Irimi-Tenkan Zenpo-nage
Irimi Sankyo
Irimi Hijigatame

Munetsuki
Hiji-otoshi
Hantai Kokyu-nage
Hantai Kotegaeshi
Hantai Sankyo
Irimi Kotegaeshi (Tsukikaeshi)

Futari-ryotedori
Sayu Kaeshi-Ikkyo
O'nami
Zenpo-nage
Makikomi

Ushiro Tekubitori
Kotai Ikkyo
Tenkan Kotegaeshi
Tenkan Jumonji-nage
Zenpo-Tenkan Kotegaeshi
Zenpo-Tenkan Hantai Kotegaeshi
Zenpo-Tenkan Koshihineri

Ushiro Hijitori
Kotegaeshi
Hanekaeshi

Uhiro Katadori
Kotegaeshi
Sankyo
Koho-nage

Ushiro Katatedori Kubeshime
Sankyo
Hantai Sankyo
Hantai Kotegaeshi