01. NVidia Geforce 6800 GPU - Ajit & Apurva

02. SHARC - Nagendra

03. Transmeta Crusoe - Tushar

04. Simultaneous Multithreading - Sam

05. Pentium 4 Hyperthreading - Kedar

06. High Performance Computing - Jason

07. Alpha 21264 Architecture - Varsha

08. Param - Aditya & Vishal

09. Hitachi SR8000 - Sameer

10. Grid Computing - Mahesh

11. IBM Deep Blue - Murphy